วันที่   23   พฤษภาคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมผู้บริหาร สป. ครั้งที่ 5/2566 ห้องประชุม 1