วันที่   16   พฤษภาคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - หารือการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการทำประมงพื้นบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ข้อสั่งการจากศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย) ห้องประชุม 1