วันที่   24   พฤษภาคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา ด้านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ (อกศจ.พังงา) ห้องประชุม 1