วันที่   26   พฤษภาคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมนิเทศให้คำปรึกษาการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด สป. ห้องประชุม 1