วันที่   10   พฤษภาคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - กิจกรรมติดตามผลการดำเนินการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ “หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21” ห้องประชุม 1