วันที่   9   พฤษภาคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุม อกศจ.ด้านพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2566 ห้องประชุม 1