วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
16.30 น.   ประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติผู้สอบเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2561  ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา  นายสันติภัทร โคจีจุล